Lha, emg apa yg msti diomongin…

Lha, emg apa yg msti diomongin?@Hadisuryo Bagus malah.. Ngomong tentng itu kan tugasnya tiffie..